Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową – zmiany w 2015 roku.

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową – zmiany w 2015 roku.

Jakie planowane są zmiany na rok 2015 w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową?

 

Opodatkowanie wspólnika.

 

Opodatkowanie wspólnika spółki zmieniającej formę prawną za spółki kapitałowej na spółkę osobową z dochodu faktycznie uzyskanego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych jest ogólną zasadą. Praktyka organów skarbowych wskazuje, że dochód „faktycznie uzyskany” nie powinien być utożsamiany w zyskiem wypłaconym dla wspólnika. Jak wskazują organy podatkowe, celem regulacji jest opodatkowanie zysków, które w okresach rozliczeniowych poprzedzających przekształcenie nie zostały wypłacone wspólnikom. Po przekształceniu w spółkę osobową, niebędącą podatnikiem CIT, zyski takie mogłyby nie zostać nigdy opodatkowane (jako, że dochód z takiej spółki osobowej będzie rozliczany bezpośrednio przez wspólników na bieżąco, w miarę uzyskiwania przez nich za pośrednictwem spółki przychodów i kosztów).

Na gruncie obecnego stanu prawnego podatnicy oraz niektóre sądy administracyjne stoją na stanowisku, że dochód przekazany na kapitał zapasowy lub rezerwowy de facto został podzielony właśnie na te kapitały i przy przekształceniu ze spółki kapitałowej w osobową nie powinien być opodatkowany jako dochód wspólnika. Urzędy skarbowe nie potwierdzają takiej interpretacji.

Nowelizacja ustawy – zmiany na niekorzyść?

Aby wątpliwości nie było, nowelizacja ustawy o CIT i PIT wprowadza zapisy, zgodnie z którymi opodatkowaniu podlegać będą „wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej”. W ocenie projektodawcy, taka zmiana powinna wyeliminować wątpliwości związane z traktowaniem rozdysponowania zysku przed przekształceniem.

Planowane zmiany ustaw o podatkach dochodowych, które precyzują źródła dochodów w tej materii, w dużej mierze ograniczą możliwości dokonywania korzystnych podatkowo przekształceń.

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x