ZEA – zmiany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania

ZEA – zmiany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania

Około 30 lat temu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odkryto złoża ropy naftowej. Od tego czasu ZEA przeszły głęboką transformację i stały się nowoczesnym państwem o wysokim standardzie życia.

W Emiratach władze mając jednak świadomość, że zyski ze sprzedaży surowców w stosunkowo niedługim czasie się skończą, zachęcają biznes do inwestowania w wielu sektorach: handlu, logistyce, bankowości, turystyce czy budownictwie (budowy w Dubaju biją wszelkie rekordy świata). Stąd strefy wolnego handlu na terenie całego kraju, a także zerowa (z pewnymi wyjątkami) stawka podatku od przedsiębiorstw, dochodów osobistych oraz VAT.

Wielu przedsiębiorców z Polski również dostrzegło korzyści płynące z prowadzenia działalności gospodarczej w ZEA.

Niestety jak to często bywa w naszych szerokościach geograficznych Ministerstwo Finansów postanowiło zmienić umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Protokół podpisany 11 grudnia 2013 r. w Abu Zabi pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zmieniający Konwencję, spowodują znaczne zmniejszenie atrakcyjności ZEA dla polskich rezydentów podatkowych.

Protokół modyfikuje regulacje dot. opodatkowania członków zarządu (dyrektorów) – dochody te będą mogły być opodatkowane tylko w państwie rezydencji członka zarządu (dyrektora). Oznacza to, że polscy rezydenci podatkowi, którzy dotychczas mogli liczyć na brak obciążenia podatkiem dochodowym w Polsce wynagrodzenia z tytułu pełnienia takich funkcji, będą musieli opodatkować swoje dochody w Polsce, według skali podatkowej.

Kolejną zmianą w Konwencji będzie wprowadzenie odmiennej niż dotychczas metody zapobiegania unikaniu podwójnego opodatkowania – tzw. metody wyłączenia z progresją została zastąpiona mniej korzystna dla podatników metodą tzw. kredytu podatkowego, która obejmować będzie wszystkie kategorie dochodów.

Zgodnie z bieżącą polityką Ministerstwa Finansów, Protokół zakłada uzupełnienie Konwencji o tzw. klauzulę nieruchomościową. Na jej mocy, zyski z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50% pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego, mogą być opodatkowane również w państwie położenia nieruchomości. Dotychczas tego typu transakcje podlegały opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji podmiotu, który dokonywał zbycia udziałów (akcji).

Wprowadzona zostanie klauzula antyabuzywna – art. 23A – „Ograniczenie korzyści umownych”. Na mocy tej regulacji, korzyści przewidziane w Umowie nie będą przysługiwać w przypadkach, gdy głównym celem (lub jednym z głównych celów) zawarcia transakcji było uzyskanie tych korzyści, których osiągnięcie nie byłoby możliwe w inny sposób. Klauzula znajdzie również zastosowanie w przypadku podmiotów, które nie prowadzą rzeczywistej działalności gospodarczej. Potencjalnie zatem organy podatkowe będą mogły podważyć struktury tworzone w ZEA przez polskich rezydentów podatkowych, jeśli będzie możliwe udowodnienie, że służą one zasadniczo wyłącznie optymalizacji rozliczeń podatkowych. Zapisy o podobnym charakterze pojawią w naszym systemie podatkowym w Ordynacji Podatkowej – art 25a projektowanej ustawy, która wejdzie w życie 1 stycznia 2015. Jest to tzw. klauzula przeciw unikaniu opodatkowania, o której szerzej piszę w artykule: http://profit-kancelaria.pl/od-2015-szykuja-sie-liczne-zmiany-w-ustawie-ordynacja-podatkowa/

Zmieniona zostanie definicja rezydenta podatkowego, w szczególności w przypadku spółek z siedzibą w ZEA. Zgodnie z Protokołem, rezydentem ZEA będzie spółka, która:
a) została utworzona w ZEA i
b) ma tam miejsce faktycznego zarządu, pod warunkiem, że:
c) spółka może przedstawić dowód, że wyłącznym właścicielem jej kapitału są ZEA, ich instytucje rządowe, federalne lub lokalne, albo osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w ZEA oraz
d) spółka jest kontrolowana przez takie osoby.
Rozszerzeniu ulegnie definicja należności licencyjnych – Protokół uchyla wyłączenie z zakresu tego pojęcia „opłat związanych z eksploatacją kopalń i kamieniołomów lub z wydobyciem surowców naturalnych” (art. 12 ust. 3 Konwencji).

Protokół wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca po zakończeniu procedury wymiany not dyplomatycznych, informujących o zakończeniu ratyfikacji. Nowe postanowienia Konwencji będą miały zastosowanie w Polsce i ZEA:
a) w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła, do kwot dochodu osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym Protokół wejdzie w życie,
b) w odniesieniu do pozostałych podatków od dochodu, do podatków należnych za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym Protokół wejdzie w życie.

Zmienione regulacje Umowy będą zatem miały zastosowanie najwcześniej od 1 stycznia 2015 r. Warto jednak już teraz wziąć pod uwagę nowe brzmienie Konwencji przy planowaniu inwestycji w ZEA, a także rozważyć, czy istniejące struktury będą korzystne również na gruncie zmienionych regulacji Umowy.

Submit a Comment

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x