Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Już 1 stycznia 2015 zobowiązania podatkowe, których termin płatności przypadał na 2009 ulegną przedawnieniu. Oznaczać to będzie, że fiskus za ten rok nie będzie miał prawa dochodzić należności podatkowych za ten rok.
Zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danego podatku. Przykładowo w przypadku PIT termin ten zaczniemy liczyć z końcem roku, w którym podatek trzeba było zapłacić. Zobowiązanie w PIT za 2008 r. należało wpłacić do końca kwietnia 2009 r. Stąd przedawnienie za 2008 r. upłynie z końcem 31 grudnia 2014 r. Z kolei w przypadku VAT termin ten zaczniemy liczyć z końcem roku, w którym podatek trzeba było zapłacić. Zobowiązanie w VAT np. za maj 2009 r. należało na ogół wpłacić do 25 czerwca 2009 r. Stąd przedawnienie za ten miesiąc omawianego roku upłynie z końcem 31 grudnia 2014 r. Po tym dniu organ podatkowy nie może domagać się zapłaty podatku za ten okres. Również nie powinny być wpłacone przez podatnika, ani wypłacone na rzecz podatnika odsetki ustawowe. One wygasają bowiem wraz z wygaśnięciem zobowiązania głównego za dany rok.
Do przedawnienia nie dojdzie, gdy nastąpi zawieszenie lub przerwanie tego terminu.
Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.
Bieg terminu przedawnienia przerywa również ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego.
Natomiast bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem:
1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;
2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;
3) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
5) doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w przypadkach określonych w art. 32a § 3 i art. 35 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

Submit a Comment

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x