Od 2015 szykują się liczne zmiany w Ustawie Ordynacja Podatkowa

Od 2015 szykują się liczne zmiany w Ustawie Ordynacja Podatkowa

Od 2015 szykują się liczne zmiany w Ustawie Ordynacja Podatkowa.

Nowelizacja ma zadanie uprościć procedury podatkowe, upowszechnić elektroniczne kanały komunikacji podatników z organami podatkowymi, ale również wpisuje się panujący trend uszczelniania systemu podatkowego.

Istotną zmianą będzie pojawienie się w Ustawie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Wyznaczyć ma ona granice między optymalizacją podatkową a unikaniem opodatkowania.

W art 25a projektowanej Ustawy jest napisane że „ Unikaniem opodatkowania jest zastosowanie, w sposób zamierzony, sztucznej konstrukcji prawnej, której głównym celem było uzyskanie, nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów, znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną.”

Natomiast zgodnie z projektowanym art. 25c ordynacji podatkowej konstrukcję prawną uważa się za sztuczną, jeżeli:

1. jest nadmiernie zawiła (np. dzielenie lub łączenie różnych zdarzeń, występowanie pośredników) oraz

2. nie ma treści ekonomicznej (nie prowadzi do zdarzenia gospodarczego albo ukrywa prawdziwy cel tego zdarzenia, jest nieadekwatna lub zbędna do osiągnięcia celu gospodarczego)

– i z tych powodów nie byłaby zastosowana przez rozsądnie działający podmiot, kierujący się w swych wyborach celami gospodarczymi.

Trudno jest dziś określić, kiedy organy podatkowe stwierdzą, że dana konstrukcja prawna jest nadmiernie zawiła, czy jest adekwatna do osiągnięcia celu gospodarczego, czy niesie ze sobą treść ekonomiczną?

Czy nowatorskie i kreatywne rozwiązania w ramach obowiązującego prawa będą taktowane jako nieuzasadniona ekonomicznie konstrukcja służąca do obniżenia opodatkowania?

Ciężar udowodnienia unikania opodatkowania, w tym także wykazania, że istnieje typowa konstrukcja prawna, bardziej właściwa do osiągnięcia danego celu gospodarczego niż ta „sztuczna” zastosowana przez podatników – spoczywać będzie na organie podatkowym.

Z wieloletniego doświadczenia, zwłaszcza ostatnich lat, podczas których obowiązuje trend do uszczelniania systemu podatkowego, można wysnuć wniosek, że powyższa klauzula będzie narzędziem służącym do skutecznej optymalizacji podatkowej.

Niektóre ważniejsze zmiany w ordynacji podatkowej, przewidziane omawianym projektem:

1. Termin złożenia pisma będzie zachowany także w dacie jego nadania w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim UE.

2. Liczne zmiany i doprecyzowania przepisów dot. interpretacji podatkowych – np. w sytuacji zbieżności wniosku o interpretację indywidualną z treścią interpretacji ogólnej wydawane będzie potwierdzenie o możliwości zastosowania się do interpretacji ogólnej bez wydawania interpretacji indywidualnej.

3. Wprowadzenie opinii zabezpieczających (przed zastosowaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania) – mają to być swoiste gwarancje wydawane podatnikom przez Ministerstwo Finansów, że konkretne, opisane we wniosku, planowane przez podatnika działania i konstrukcje prawne nie są unikaniem opodatkowania. Opłata za wydanie takiej opinii ma wynosić 15 tys. zł albo 30 tys. zł (w przypadku konstrukcji prawnych z udziałem nierezydentów).

4. Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych.

5. Zmiany w przepisach dot. właściwości organów podatkowych – np. wprowadzenie zasady, że organem właściwym miejscowo w zakresie praw i obowiązków podatnika (także płatnika, inkasenta) przejętego przez następcę prawnego jest organ właściwy miejscowo dla tego następcy.

Zasadą będzie też, że w jednym organie podatkowym zostaną skupione wszystkie sprawy (np. kontrole, postępowania) dotyczące danego zobowiązania podatkowego podatnika.

6. Doprecyzowanie zasad tworzenia porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.

7. Doprecyzowanie zasad wydawania decyzji określających w sytuacji, gdy nie wykazano powstałego zobowiązania podatkowego.

8. Wprowadzenie możliwości korekty deklaracji w toku postępowania podatkowego.

9. Wprowadzenie możliwości doręczenia zarządzenia zabezpieczenia wraz z decyzją o zabezpieczeniu, jeżeli brak takiego doręczenia mógłby utrudnić lub udaremnić dokonanie zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego.

10. Wprowadzenie możliwości ustanowienia hipoteki przymusowej na przysługującym współuprawnionemu udziale we wspólności praw wymienionych w art. 34 § 4 pkt 1 i 2 ordynacji podatkowej.

11. Wprowadzenie zasady, że w sprawach nadpłat lub zwrotów podatku określonych lub stwierdzonych w decyzji, która następnie została uchylona, zmieniona, unieważniona lub wygasła – wydawana ma być dodatkowa decyzja w zakresie obowiązku zwrotu podatku.

12. Wprowadzenie zróżnicowania stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Podatnicy, którzy sami wykryją u siebie zaległość podatkową i niezwłocznie ją uiszczą, płacić będą niższe odsetki za zwłokę (50% stawki podstawowej). Natomiast ci podatnicy (dotyczyć to będzie tylko podatników VAT, akcyzy i dłużników celnych), u których zaległości zostaną wykryte przez organy podatkowe – zapłacą odsetki za zwłokę w wysokości 200% stawki podstawowej.

Odsetki od zaległości podatkowych – zmiany od 2015 r.

13. Podatek do 1000 zł będzie mogła zapłacić podmiot inny niż zobowiązany.

14. Podatek będzie można zapłacić również kartą płatniczą.

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x