IV Ustawa Deregulacyjna

IV Ustawa Deregulacyjna

IV Ustawa Deregulacyjna została przyjęta 23 października 2014 r. Projekt, którego zapisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku, zawiera koło 40 ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ustawa ma za zadanie zredukować niektóre ze zbędnych obowiązków biurokratycznych w prawie gospodarczym, między innymi w prawie podatkowym. Skupię się na „ułatwieniach”, które będą obowiązywać od 1 stycznia w prawie podatkowym.

Użytkowanie pojazdu służbowego dla celów prywatnych.

Od 1 stycznia 2015 użytkowanie pojazdu służbowego dla celów prywatnych zostanie opodatkowane ryczałtem. Jest to najprostsza forma opodatkowania i ma za zadanie zachęcić przedsiębiorców do rozliczania się w tym zakresie.
Będą obowiązywać dwie stawki:
1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych powyżej.

Opłata za rejestrację w VAT.

Dotychczas obwiązywała opłata za rejestrację w VAT i wynosiła 170 zł. Od nowego roku opłata zostaje zniesiona. Opłaty trzeba będzie dokonać tylko w przypadku chęci uzyskania przez przedsiębiorcę potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego do VAT.

Dowóz do pracy oraz bezpłatna pomoc prawna bez obciążenia podatkiem dochodowym

W art 21 ust. 1 Ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawi się punkt 14a i 117a. W związku z tym wolna od podatku dochodowego będzie wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Natomiast bezpłatna pomoc prawna będzie zwolniona z opodatkowania jeżeli jej beneficjentem będzie osoba uprawniona i pobierająca świadczenie z pomocy społecznej albo zasiłek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

Koniec z różnicą momentu opodatkowania zaliczek na kasie fiskalnej

W przypadku pobrania zaliczki na poczet dostawy towarów lub świadczenia usług i ewidencjonowania jej w kasie rejestrującej, za datę uzyskania przychodów przyjmiemy datę otrzymania zaliczki. Aby móc zastosować nowe rozwiązania należy do 20 stycznia lub do 20 dnia następującego po miesiącu rozpoczęcia ewidencjowania sprzedaży na kasie rejestrującej powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

Uproszczenie rozliczenia VAT z tytułu importu towarów dla AEO

Podatnik, posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) w rozumieniu art. 5a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny działający we własnym imieniu i na własną rzecz lub w imieniu i na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych będzie mógł rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Submit a Comment

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x