CFC czyli zmiana opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych.

CFC czyli zmiana opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych.

Niniejsze opracowanie ma na celu wyjaśnienie i omówienie zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które wejdą w życie z początkiem 2015 roku, dotyczących wprowadzenia przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Corporation – CFC)

Zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony „rajów podatkowych” oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. Realizacja powyższego celu ma zostać osiągnięta poprzez opodatkowanie dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych.

W ustawie obowiązującej obecnie nie występuje konstrukcja opodatkowania dochodów dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych, jednakże należy zwrócić uwagę, że rozwiązanie planowane jest powszechnie akceptowanym mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych, których istotą jest przeniesienie dochodów wygenerowanego w państwie z wyższą stawką podatkową do państwa w którym podatki są w niższej wysokości.

Zmiana ma celu przypisanie do dochodu spółki krajowej dochodu kontrolowanej.

Warunkami niezbędnymi do zastosowania mechanizmu CFC jest:

1) sprawowania kontroli przez rezydenta nad spółką CFC,
2) zlokalizowania spółki CFC w państwie stosującym niższe opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych,
3) uzyskiwania przez spółkę CFC dochodów o charakterze pasywnym oraz braku zwolnienia dla danego rodzaju dochodów.

Projekt ustawy zakłada że aby był spełniony pierwszy warunek o sprawowaniu kontroli jest nierwane posiadanie, przez okres co najmniej 30 dni bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki.

Kolejnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest stawka podatkowa w państwie rezydencji spółki kontrolowanej. Przyjęto, że omawiany mechanizm, będzie miał zastosowanie jeżeli stawka podatkowa będzie niższa o co najmniej 25% od stawki krajowej lub w sytuacji, gdy osiągane zagraniczne przychody są w państwie źródła zwolnione albo wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, rozwiązanie to ma zapewnić przejrzystość w identyfikacji stanów faktycznych, które mają zostać objęte wprowadzaną regulacją.

Regulacja CFC ma odnosić się wyłącznie dochodów uzyskiwanych przez spółkę CFC o charakterze pasywnym tj. pochodzących z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także z praw autorskich, praw własności przemysłowej. do państw o niższym poziomie opodatkowania. Powyższe jest jednak uzależnione od spełnienia warunku w postaci istnienia dochodów o charakterze pasywnym stanowiących co najmniej połowę wszystkich przychodów spółki CFC w jej roku podatkowym.

W projekcie ustawy przewiduje się wprowadzenie minimalnego progu na poziomie 250 tys. euro, poniżej którego przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej nie będą miały zastosowania.

Źródło: Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk nr 2330).

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x