Skuteczna windykacja – Skuteczny sposób?

Skuteczna windykacja – Skuteczny sposób?

Windykacja stanowi proces mający na celu odzyskanie należności od dłużnika. Jak zatem przeprowadzić wysoce skuteczną windykację oraz jakie narzędzia okażą się najbardziej efektywne i pozwolą uzyskać naszą należność w szybki sposób? Przede wszystkim, pamiętajmy o tym, że każdy przypadek jest inny w związku, z czym wymaga indywidualnie dobranej strategii działania. Proces windykacji nie należy do najłatwiejszych, jednak można opracować odpowiednie działanie, które odznaczając się sporym zaangażowaniem w znaczącym stopniu zmniejszy jego złożoność. W przypadku, gdy dłużnik zgadza się na współpracę oraz wykazuje się widoczną chęcią spłaty długu, proces windykacji nie jest zbyt skomplikowany oraz komunikacja ma charakter czysto informacyjny. Nie jest konieczne zatem korzystanie z rozmaitych narzędzi, które mają na celu odzyskanie należności dla wierzyciela. Inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku, gdy osoba zadłużona wyraźnie unika odpowiedzialności oraz odmawia współpracy. Wówczas należy zastosować bardziej intensywne narzędzia komunikacji. Osoba pracująca w firmie windykacyjnej w stanowczy sposób przedstawia wtedy możliwe kary i sankcje wynikające z braku spłacenia długu. Należą do nich między innymi wpis o nierzetelnym kontrahencie w biurach informacji gospodarczej, ale może dojść nawet do złożenia wniosku o upadłość danego przedsiębiorstwa. By sprawnie odzyskać dług, czasami jedyną opcją jest windykacja drogą sądową. Ma to miejsce, gdy negocjacja z dłużnikiem nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Windykacja sądowa obejmuje uzyskanie sądowego nakazu zapłaty, który stanowi jednocześnie podstawę do egzekucji komorniczej. W zależności od nastawienia osoby zadłużonej stosuje się różne narzędzia. Jeśli osoba wykazuje sie chęcią współpracy oraz nie kwestionuje swojego długu, nie ma potrzeby korzystania z intensywnych środków komunikacji. Natomiast, jeśli mamy do czynienia z trudniejszym klientem, należy pierw odpowiednio często uświadomić go o sankcjach oraz stanowczo informować o konsekwencjach takiego...
Narzędzia do fakturowania. Z jakich skorzystać?

Narzędzia do fakturowania.
Z jakich skorzystać?

Jakie są zalety programów online a wersji pudełkowych. Na dzisiejszym rynku istnieją różnego rodzaju programy przeznaczone specjalnie do fakturowania. Zarówno programy online, jak i te w wersji pudełkowej posiadają niezwykle szeroki wachlarz zalet. Jak zatem zdecydować, z którego rodzaju powinniśmy skorzystać? Warto jest dokładnie przeanalizować cechy obydwu typów programów i określić, czym się odznaczają, co znacznie ułatwi nam właściwy wybór. Jeśli chodzi o programy online, zostały one wyposażone w rozmaite funkcje, stwarzając tym samym mnóstwo możliwości dla klienta. Ich niewątpliwa nowoczesność pozwala na wystawienie faktury w bardzo szybkim czasie, a sam proces nie stwarza absolutnie żadnego problemu. W programie typu online można nie tylko wykreować własny układ graficzny, ale również wykorzystać gotowe już szablony. Programy online umożliwiają dostosowanie wyglądu danego dokumentu w zależności od własnych preferencji. Ponadto, istnieje także możliwość dodania własnego logo. Jeżeli zaś chodzi o programy pudełkowe, cechują się one przede wszystkim wyjątkowo prostą obsługą oraz przyjaznym interfejsem. Są to programy typowo zaprojektowane do użytkowania przez małe firmy, których zdecydowanie nie brakuje, a wręcz ich ilość w obecnych czasach stale rośnie. Są wysoce funkcjonalne, a ich cena nie jest wygórowana, dlatego też stanowią tak częsty wybór wśród przedsiębiorców. Programy pudełkowe poddawane są regularnej aktuaiizacji. W rezultacie osoba korzystająca z tego typu programu nie musi się obawiać starych danych. Zgodność z przepisami prawa, możliwość tworzenia zestawień zakupów oraz sprzedaży, a także zgrana współpraca ze skanerami kodów kreskowych, bez wątpienia przyczyniają się do tak dużej popularności programów pudełkowych. Warto dodać, iż użytkownik takiego programu może zarejestrować wszystkie operacje gospodarcze.   Polecane narzędzia do fakturowania w wersji on-line: 1. www.infakt.pl 2. www.wfirma.pl 3. www.firmino.pl 4....
Rozłożenie płatności na raty a korekta kosztów podatkowych

Rozłożenie płatności na raty a korekta kosztów podatkowych

W 2013 roku nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych został wprowadzony przepis, którego celem było zapobieganie zatorom płatniczym. Zgodnie z treścią nowego przepisu, w przypadku zaliczenia w koszty uzyskania przychodu kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu, a następnie braku uregulowania należności, podatnik ma obowiązek po upływie określonego terminu zmniejszyć koszty uzyskania przychodu o kwotę wynikającą z nieuregulowanego dokumentu. Moment dokonania zmniejszenia zależny jest od terminu płatności należności. W przypadku późniejszego uregulowania należności, koszty mogą zostać ponownie zwiększone o uregulowaną sumę. W art. 15b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazane zostały dwa terminy obligujące do korekty kosztów z tytułu niezapłaconych faktur, lub innych dokumentów: 1) 30 dni od daty upływu terminu płatności, lub 2) 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni. Punkt drugi powyższego przepisu rażąco narusza prawo swobody zawierania umów określone w art. 353 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym przepisem swoboda umów oznacza zasadę prawa zobowiązań polegająca na przyznaniu podmiotom prawnym ogólnej możliwości zawierania i kształtowania treści umów w granicach zakreślonych przez prawo. W obrocie gospodarczym nierzadko zdarza się, że podmioty zawierające ze sobą kontrakty umawiają się, z różnych powodów, na długie terminy płatności, często przekraczające 60 dni, lub na płatność ratalną za dostarczony towar. Na gruncie tak brzmiącej regulacji, organy podatkowe, stosując wykładnię językową powyższych przepisów, wypracowały jednolitą linię orzecznictwa stanowiącą o tym, że płatność za faktury dokonana po 90 od momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów powoduje konieczność korekty kosztów zgodnie z art. 15b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W omawianej, niekorzystnej dla podatników, sytuacji wypowiedział się Sąd Administracyjny w Warszawie...
Odliczenie VAT od paliwa dla samochodów o przeznaczeniu mieszanym – od 1 lipca 2015 r.

Odliczenie VAT od paliwa dla samochodów o przeznaczeniu mieszanym – od 1 lipca 2015 r.

W wyniku zmian w ustawie o VAT obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. w przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, przeznaczonych do napędu pojazdów samochodowych (w tym również samochodów osobowych) wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej odliczenie przysługuje na zasadach ogólnych, tj. w stosunku do nich przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT (100%), przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 86a ustawy o VAT. Jeżeli nie spełnimy warunków wskazanych w art. 86a ustawy o VAT, tzn. że przyjmujemy, że będziemy użytkować samochód osobowy w firmie w sposób mieszany, zachowujemy prawo do odliczenia VAT w wysokości 50% od zakupu oraz wydatków eksploatacyjnych. Natomiast od wydatków na paliwo odliczenie VAT nie przysługuje. Nie dotyczy to pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których: 1) liczba miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 1 jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg, 2) liczba miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 2 jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg, 3) liczba miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg; Sytuacja zmieni się 1 lipca 2015 roku. Od tego dnia oprócz możliwości odliczenia VAT w wysokości 50% od zakupu oraz wydatków eksploatacyjnych, będziemy mieli prawo do odliczenia 50% VAT-u zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych używanych w firmie wykorzystywanych w sposób mieszany. Pozostanie naturalnie również możliwość pełnego odliczenia VAT od samochodów osobowych użytkowanych wyłącznie na cele firmowe, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 86a ustawy o VAT. Zapraszam do kontaktu Mateusz Lewicki Profit Biuro Rachunkowe...
Cienka kapitalizacja w CIT – 2015

Cienka kapitalizacja w CIT – 2015

Przepisy dotyczące niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji częściowo ograniczają możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane. Od 01 stycznia 2015 nastąpiły istotne zmiany dotyczące powyższych przepisów. W nowym stanie prawnym za koszty uzyskania przychodów nie będziemy uznawać odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio, nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki – w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek. Do końca 2014 ograniczenie również obowiązywało, ale dotyczyło: 1) podmiotów tylko bezpośrednio powiązanych, 2) zadłużenia przekraczającego trzykrotną wartość kapitału zakładowego. Aby uniknąć powyższych ograniczeń należy odpowiednio sporządzić umowę pożyczki i zawrzeć w niej zapisy o odrębnej spłacie części kapitałowej i odsetkowej. Jeżeli spłata części kwoty głównej pożyczki nastąpi przed dniem dokonania spłaty odsetek naliczonych od tej pożyczki, zobowiązanie z tytułu spłaty kwoty głównej pożyczki, jako wygasłe, nie powinno być uwzględniane w obliczeniu wielkości zadłużenia Spółki wobec wspólników posiadających co najmniej 25% udziału jej w kapitale – wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 19.07.2013 r. nr IPTPB3/423-136/13-5/IR. Zapraszam do kontaktu Mateusz Lewicki Profit Biuro...
Odsetki od zaległości podatkowych – zmiany od 2015 r.

Odsetki od zaległości podatkowych – zmiany od 2015 r.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić od 2015 roku zróżnicowanie stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka będzie zależna od tego kto wykryje błędy i jakiego podatku będą dotyczyć. Zostanie wprowadzona obniżona stawka odsetek – 50% stawki podstawowej – dla podatników, którzy sami wykryją błąd, dokonają korekty deklaracji oraz niezwłocznie wpłacą zaległość wraz z należnymi odsetkami. Aby móc skorzystać z tej preferencji należy złożyć korektę deklaracji nie później niż sześć miesięcy od złożenia pierwotnej deklaracji. Natomiast podatnicy, u których zaległości podatkowe zostaną wykryte przez organy podatkowe będą narażenie na odsetki za zwłokę w wysokości 200% stawki podstawowej. Aby zastosować podwyższoną stawkę spełnione muszą być dwa warunki: 1) zobowiązanie podatkowe będzie musiało dotyczyć VAT i akcyzy oraz 2) podatnicy nie wywiązują się z obowiązku składania deklaracji lub zaniżają wysokość deklarowanego zobowiązania (zawyżają wysokość nadpłaty/zwrotu podatku) o ponad 25% kwoty należnej. Zdaniem resortu finansów obowiązująca stawka obniżona odsetek za zwłokę, w wysokości 75% stawki podstawowej, jest zbyt słabym bodźcem pozytywnym, aby mogła skutecznie zachęcać podatników do dobrowolnego ujawniania zaległości podatkowej w drodze korekty deklaracji, bez działań ze strony organu podatkowego. W opinii Ministerstwa brak jest skutecznych, pozakarnych instrumentów prewencji finansowej wobec szczególnie nagannych zachowań podatników w obszarach o podwyższonym ryzyku (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy). Penalizacja tego rodzaju zachowań w ramach odpowiedzialności karnej skarbowej okazuje się nie zawsze skuteczna (długotrwałość postępowania, względna łagodność kar, problem efektywności egzekwowania kar). Wydaje się, że jest to pozytywna zmiana. Uczciwy przedsiębiorca niewątpliwie zyska, bo zapłaci mniejsze odsetki. Ale czy sankcyjna stawka odsetek odstraszy oszustów nie płacących i wyłudzających VAT? Każdy może sobie odpowiedzieć na to...
Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x